ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Arnold Péter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: adatkezelő ) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a
www.gerinces-studio.hu oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes
adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett
intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget éve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/ 679 sz.
EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási
kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési
jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.)
alapul, az adatkezelés jogalapja e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az oldalon érdeklődő
vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása.

Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
  adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • -érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve
  – azonosítható természetes személy;
 •  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
  adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelés elvei


Az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az Info törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata
kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
A törvény szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el.
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a.) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont

b.) kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke:
üzletmenet folytonosság.
c.) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
d.) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis
létrehozása, profilalkotás nem történik.
e.) on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a www.gerinces-studio.hu honlapon található szolgáltatásra való
bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettek a szolgáltatások érintettekkel való
megismertetése, az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli
feladatok ellátása.

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, jelentkezési lap kitöltéséhez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, időpont egyeztetés, számlázással,  kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.
ÉletkorJelentkezési lap kitöltéséhez.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Elérhetőség: +36 1 789 2 789 – support@tarhely.eu
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 1. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik (Adattovábbítás):

Online fizetés

 1. A Címzett által ellátott tevékenység: Online fizetés
 1. Címzett megnevezése és elérhetősége:

Paylike

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási adatok, név, e-mail cím
 1. Az érintettek köre: A weboldalon fizetést választó valamennyi érintett.
 1. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése)
 1. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
 1. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges.
 1. Az érintett jogai:
 • a. Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
 • b. Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
 • c. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
 • d. Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

A kezelt adatok köre

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából:

– név
– lakcím
– email cím
– telefonszám

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok
vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése
műveletekre is. Az érintett az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az
adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést
megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok
jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása
érdekében

Az adatkezelés időtartama


Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig
tart. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául
szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum
egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év. Az érintettek jogai
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, település

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adatfeldolgozók: Arnold Péter egyéni vállalkozó

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, település

Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

Adatfeldolgozók: Arnold Péter egyéni vállalkozó

Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése.

Érintetti jogok:

-hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e
adatkezelés); -amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
-törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés
esetén); -az adat kezelésének korlátozása;
-a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
-személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
-bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy -tiltakozás a személyes
adat használata ellen.


Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő hivatalos címére küldött ajánlott
levélben vagy elektronikus úton terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az
adatkezelés alapját képező hozzájárulást. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon
belül küldjük az Ön által megadott címre vagy emailcímre.

Jogorvoslat

Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire
vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/ 679 sz. EU rendelet és Info törvény tartalmazza.
Adatvédelmi incidens ( személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a
történteket. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Székhely:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: http://www.naih.hu , E-maiI:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen tájékoztatást az érintett : a www.egeszsegestaplalkozas.com honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével , ráutaló magatartással
fogadja el. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

A honlap üzemeltetője

A www.gerinces-studio.hu honlapot Arnold Péter egyéni vállalkozó üzemelteti. Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja. Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.Arnold Péter egyéni vállalkozó tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel. Észrevételeit az info@gerinces-studio.hu e-mail címre küldheti.A személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja.Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Arnold Péter egyéni vállalkozó tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a honlap üzemeltetőjeként adatkezelőnek minősül és mint adatkezelő kizárólag az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, az érintettek személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt bizalmasan kezel.Észrevételeit az info@gerinces-studio.hu e-mail címre küldheti.